Właśnie tłumaczymy stronę numer 22273

Kalkulator

Najprostszym sposobem poznania kosztu t?umaczenia jest skorzystanie z kalkulatora on-line. Formularz przelicza liczb? znakw i podaje orientacyjn? cen? wed?ug podstawowej stawki t?umaczenia.

Kalkulator

Kim jeste?my

Firma Moto Target funkcjonuje od roku 2004. Od tego czasu wykonali?my ponad tysi?c zlece? t?umaczenia dla partnerw zwi?zanych z bran?? motoryzacyjn?. T?umaczymy, redagujemy, przygotowujemy polonizacje dokumentw i stron internetowych, a? po etap sk?adu i druku. Szanujemy czas i pieni?dze klientw dzi?ki temu, ?e od lat nale?ymy do grupy Moto Target, na ktr? sk?adaj? si? do?wiadczenia redaktorw, t?umaczy, wydawnictwa i studia graficznego.

 

Wprowadzenie na rynek nowego produktu odbywa si? zwykle pod presj? czasu. Rozumiemy to i zwykle ??czymy wszystkie etapy pracy nad t?umaczeniem pod jednym dachem, ograniczaj?c koszty i czas wykonania zlecenia. Nie ma znaczenia, czy tekst ?rd?owy to pliki Quark Xpress, InDesign, PDF, MSWord, czy t?umaczenie i redakcja odbywa si? bezpo?rednio na stronie internetowej, czy poprzez system zarz?dzania tre?ci? on-line. Jeste?my przygotowani do pokonywania barier technicznych do t?umaczenia aplikacji Facebooka etc.. Przygotowujemy rwnie? t?umaczenia dla dzia?w marketingu i public relations, oceniane bardzo wysoko przez naszych partnerw.

 

Rekomendacje

Zaufali nam